דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור ד)
אשנב   אביליקו

בוחן/ת פטנטים (צוער/ת)ברשות הפטנטים

إسم الشركة:
משרד המשפטים

وصف الوظيفة

رمز الوظيفة: nv233

מכרז מספר : 85133 פומבי-קיבוצי-עתודה
מס' המשרה : 81060224,80004841.
תואר המשרה : ראש ענף (צוער/ת - הנדסה ומדעים מדוייקים) 8 - משרות.
היחידה : רשות הפטנטים - מחלקת בוחני פטנטים
המקום : ירושלים
המשרד : משרד המשפטים
הדרגה : דרגה 36 - 39 דירוג 12 מהנדסים.
חלקיות : 100 אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך
תאור התפקיד :
קבלה לתקופת צוערות שאורכת שנתיים, במהלכה תינתן לצוער/ת הכשרה בבחינת
בקשות לרישום פטנטים, באחד או יותר מן התחומים הבאים: מכניקה, מחשבים,
אלקטרוניקה וחשמל, תקשורת, פיזיקה, מכשור רפואי ותחומים נלווים.
צוער/ת שי/תסיים את ההכשרה בהצלחה י/תוסמך כבוחן/ת פטנטים וי/תוכל לעבוד
ברשות הפטנטים כבוחן/ת פטנטים.
ההכשרה כוללת הרצאות פרונטליות וסדנאות בהם יילמדו רקע בקניין רוחני, ידע
תיאורטי בחקיקה ובפסיקה הרלוונטית, וכן הכשרה מעשית בבחינת בקשות לפטנט
הכוללת מיומנויות בחיפוש פטנטים במאגרי מידע שונים לאומיים ובינלאומיים,
עריכת דו"חות בחינה וכדו'.
במסגרת ההכשרה הצוער/ת י/תסייע לבוחני הפטנטים בבדיקת בקשות לרישום פטנטים
ובבירור סוגיות מקצועיות.
חלקים ניכרים מן העבודה מתבצעים בשפה האנגלית.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות הממונה.
דרישות המשרה:
דרישות סף:
*********************
השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון)
באחד או יותר מהתחומים הבאים:
*אשכול מחשבים והוא כולל: מדעי המחשב, הנדסת תוכנה, מתמטיקה, הנדסת נתונים,
הנדסת מערכות.
*אשכול הנדסת חשמל והוא כולל: מהנדסי חשמל, מהנדסי אלקטרוניקה, מהנדסי
אלקטרו-אופטיקה, תקשורת מחשבים
*הנדסת מכניקה
*אשכול פיסיקה כולל: פיסיקה יישומית
*אשכול הנדסה ביו-רפואית, רפואה
רישיון: לדירוג מהנדסים נדרש רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
ניסיון: אין צורך בניסיון קודם לדרגה תחילית.
כישורים ונתונים רצויים:
******************************
ניסיון בתחום הפטנטים
כושר ניהול משא ומתן, יחסי אנוש טובים
ידיעת השפה האנגלית כדי קריאת ספרות מקצועית, כושר הבעה בכתב ובעל פה
ברמה טובה בעברית ובאנגלית.
הערה:
במהלך תקופת הצוערות ייתכן ניוד בין התחומים שפורטו בתיאור העיסוק לעיל.
במהלך תקופת ההעסקה (לאחר שלב צוערות) ייתכן ניוד לתחומי בחינה נוספים
בהתאם לצורכי היחידה.
הערות:
1 .כחלק מעמידה בדרישות הסף נדרש להשלים או להמציא אסמכתאות בדבר השכלה
אקדמית
הנדרשת (תעודת תואר ו/או תעודת זכאות)
2 .מועמד/ת שטרם קיבל/ה רישיון בלשכת המהנדסים/ האדריכלים יש להציג את
האישור בעת הזימון בוועדת הבוחנים.
3 .במסגרת המיונים תתקיים בחינה בשפה האנגלית
4 .שקילת תארים: בעלי תעודת השכלה מחו"ל חייבים לדאוג לתרגום נוטריוני
מאושר של תעודותיהם ולאישור הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.
לצורך הערכת תארים מחו"ל ניתן לפנות אל המחלקה להערכת תארים אקדמיים מחו''ל
בכל אחד ממחוזות משרד החינוך.
5 .מועמד שייבחר/ת י/תדורג בדרוג 165 צוערים.
6 .במסגרת מסלול הקידום ברשות הפטנטים עם סיום בהצלחה של תקופת הצוערות
יוסמך/תוסמך צוער/ת לבוחן/ת פטנטים ויקודם/תקודם לדירוג 266.
7 .פירוט תפקיד פטנטים באתר הרשות.
המידע זמין בכתובת:
https://www.justice.gov.il/Units/RashamHaptentim/Units/patent/Pages/
become_a_pat
ent_examiner.aspx
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : טז' בטבת, תשפ"א (2020/12/31(
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : א' בשבט, תשפ"א (2021/01/14(

בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.
המועד להגשת מועמדות הוארך ל21/1/2021

الوظيفة مخصصة للرجال والنساء على حد سواء

محيط عمل ملائم

المتطلبات

الوظيفةالوظيفة: عام - عمّال مهنيون
مجال العمل: عام
الموقعالموقع: القدس والمنطقة
سنوات الخبرة: دون خبرة
حجم الوظيفة: وظيفة كاملة
تاريخ النشر: 14/01/2021
تقديم الترشيح  
البحث عن وظيفة

للمساعدة 6013222‐03