דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור ד)
אשנב   אביליקו

ממונה שוויון מגדרי וגוון תעסוקתי

שם החברה:
משרד המשפטים

תיאור המשרה

קוד משרה: nv232

מכרז מספר : 85342 פומבי
מס' המשרה : 81034287
תואר המשרה : ממונה שוויון מגדרי וגיוון תעסוקתי 1 - משרות.
היחידה : חטיבת ניהול ההון האנושי-משאבי אנוש
המקום : ירושלים
המשרד : משרד המשפטים
הדרגה : דרגה 40 - 42 דירוג 11 מח"ר.
חלקיות : 100 אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך
תאור התפקיד :
ממונה על סוגיית הגיוון התעסוקתי (בעבר "ייצוג הולם") של ההון האנושי
ביחידה.
אחריות על קידום שילובן של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם ומצויות בתת-
ייצוג
(מכוח ס' 15א לחוק שירות המדינה (מינויים), נשים, ערבים, חרדים, יוצאי
אתיופיה,
אנשים עם מוגבלות ועולים חדשים להלן: "אוכלוסיות מרקע מגוון").
הטמעת תפיסת הגיוון התעסוקתי של ההון האנושי המשקפת ומכילה שונות חברתית
רחבה (כגון: דת, מין, גיל, רקע סוציו-אקונומי, מוצא, נטייה מינית, מוגבלות
פיסית).
הובלה ויזום שותפות רחבה עם הגורמים הנוגעים בדבר, להבטחת הטמעת תפיסת
הגיוון ביחי
יועץ מנכ"ל היחידה לענייני גיוון תעסוקתי ומניעת הטרדות מניות.
יישום הוראות החוק, הפסיקה והוראות נש"מ ומשרד המשפטים בנושאים שבתחום
האחריות ובכלל:
חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח - 1998 והתקנון המותאם לשירות המדינה,
חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט – 1959,
חוק שוויון זכויות האישה, התשי"א-1951 ,חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954.
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998
החלטות ממשלה המקדמות תעסוקת אוכלוסיות מרקע מגוון.
אחריות על קידום הנושאים הרלוונטיים, עמידה ביעדי ייצוג בכלל הדרגות
וכשירות תרבותית, זכויות אוכלוסיות מרקע מגוון וזכויות הוריות,
מניעת הטרדה מינית והתנכלות, איתור חסמים בהטמעת יעדי
ייצוג הולם בכלל הדרגות והתפקידים וניתוחם, לרבות חסמי איתור, גיוס,
מיון וקידום.
הסרת חסמים להתפתחות לתפקידים ניהוליים, חסמים גיאוגרפיים, נגישות ועוד.
ריכוז וביצוע הפעולות המשרדיות בנושאים מקצועיים שבתחומי האחריות:
-------------------------------------------------------------
גיבוש והוצאה לפועל של תכנית עבודה שנתית להסרת החסמים והתמודדות
עם האתגרים להטמעת גיוון תעסוקתי, הנוגעת לכלל האוכלוסיות בתת ייצוג
ולגיוון השונות בארגון.
ייזום, ארגון וביצוע פעולות הדרכה, הכשרה ייעודית, הסברה
והגברת המודעות בקרב עובדי המשרד בנושאים שבתחום האחריות.
הכנת דו"חות שנתיים ותכניות עבודה והגשתם לממונה ולאחראי מטעם נציבות
שירות המדינה וביצוע בקרה שוטפת אחר תכנית העבודה.
מהווה כתובת ומקור מידע לפניות ותלונות בנושאים שבתחום האחריות,
לרבות אפליה וקיפוח על רקע מגדרי והעברתן לטיפול הגורמים המוסמכים.
- בקרה אחר תהליך איתור, גיוס, מיון, וכן ליווי העובדים והבטחת שילובם
המיטבי ביחידה
- יישום חובת האיתור האקטיבי והשתתפות בירידי תעסוקה בין השאר תוך שימוש
במידע רלוונטי לרבות משרות העומדות להתפנות וכן נתונים לגבי עובדי היחידה.
השתתפות בוועדות משרדיות הנוגעות בזכויות העובד ( כגון: ועדת הדרכה, ועדת
תקני רכב וכו')
ביצוע פעולות נוספות על-פי הנחיית הממונים
דרישות המשרה:
דרישות סף:
==========
השכלה:
-------
השכלה אקדמית *(תואר ראשון)
ניסיון:
---------
שנות ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:
א. ייזום, תכנון או הובלת פרוייקטים
ב. תכנון או הטמעה של תוכניות עבודה/תוכנית אסטרטגית
ג. הובלת שינויים/ תהליכים ארגוניים
ד. הובלת תהליכי עבודה
סך שנות הניסיון יכולות להיות בחופף או במצטבר
מתוך סך שנות הניסיון.
לבעלי תואר ראשון - 4 שנות ניסיון כמפורט לעיל
לבעלי תואר שני - 3 שנות ניסיון כמפורטי לעיל
נתונים רצויים:
===============
- ניסיון בתחומים הבאים: משאבי אנוש, ניהול תקציב, עבודה במערכות מידע
מתחום משאבי אנוש, דוחות אלקטרוניים, מצגות, כתיבת מסמכים וגיבוש תוכניות
עבודה
ניסיון בהובלת תהליכים הנוגעים בסוגיות חברתיות
כישורים אישיים:
---------------
מודעות וידע בנושאים חברתיים ובדגש על שוויון, גיוון וכשירות תרבותית.
בקיאות בהחלטות ממשלה וחקיקה ודו"חות רלבנטיים וכן במגמות בתחומים אלו בשוק
העבודה.
יוזמה, חשיבה יצירתית וחדשנית.
יכולת רתימת שותפים.
עבודה מרובת ממשקים.
יחסי אנוש ברמה גבוהה מאד, בכלל זה אסרטיביות, אמפתיה ויכולת עבודת צוות.
הערות:
=======
א. בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג 2012, -
ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים
והטכנאים, למשרות בדרוג המח"ר בהן נקבעה דרישה להשכלה אקדמית כללית רשאים
להגיש מועמדותם גם הנדסאים וטכנאים מוסמכים. במקרה זה נדרשים הנדסאים ל-5
שנות ניסיון וטכנאים ל-6 שנות ניסיון בתחומי העיסוק של המשרה.
ב. בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי
לשמר את דרוגו המקצועי
הערות:
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
עובד מדינה המגיש מועמדות למכרז פומבי יצרף לבקשה שתי הערכות עובד
תקופתיות של השנתיים האחרונות.
המכרז פורסם ביום : כז' בטבת, תשפ"א (2021/01/11(
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ה' בשבט, תשפ"א (2021/01/18(
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת
תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה
ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר
כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת
על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו
בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד
המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור
בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים
תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות
כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז
עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד.

מעסיק המלווה על ידי תעסוקה שווה

דרישות

תפקיד: כללי - עובדים מקצועיים
תחום עיסוק: כללי
מיקום: ירושלים והסביבה
שנות ניסיון: 4 שנים
היקף המשרה: משרה מלאה
תאריך פרסום: 11/01/2021
הגשת מועמדות  
חיפוש משרה

לעזרה 03-6013222 

הזדמנות חדשה