דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור ד)
אשנב   אביליקו

מנהל תחום בכיר במשרד ירושלים ומורשת

שם החברה:
סוג המפרסם:
אחר

תיאור המשרה

קוד משרה: do644


שימו לב, הגשת מועמדות למשרה זו דרך אתר הנציבות בלבד:
https://www.gov.il/he/service/apply_for_a_civil_service_job_via_tenders_system

מכרז מספר:75593 בינמשרדי
משרה זו מיועדת לאנשים עם מוגבלות
מס' המשרה: 81044305

תואר המשרה: מנהל תחום בכיר (תכנון, פיתוח ותיאום) 1 - משרות.
היחידה : משרד ירושלים ומורשת
המקום : ירושלים
המשרד : משרד ירושלים ומורשת
הדרגה : 43 דירוג 11 מח"ר. - דרגה 41
חלקיות : 100 אחוז

תאור התפקיד :
ריכוז עבודת מטה וניהול הקשר המשותף עם משרדי הממשלה וגופי ביצוע שונים, בפרויקטים בתחום אחריות משרד ירושלים ומורשת.
ניהול, ליווי, בקרה ופיקוח אחר יישום החלטות ממשלה בתחומי המשרד.
תכנון, ריכוז וניהול פרויקטים בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה וגופים חיצוניים, בכלל זה המגזר השלישי בנושאי פיתוח ירושלים לרבות קביעת מטרות, יעדים ומדדי ביצוע מול גופים חיצוניים ו/או ממשלתיים, על פי הנחיית ממונה.
גיבוש מנגנוני מעקב ובקרה על פעילות המשרד וגיבוש תכנית מדידה ובקרה, בהתאם ליעדים ומדדי ביצוע כפי שיקבע המשרד.
איסוף נתונים, איתור בעיות והסרת חסמים לשם קידום מטרות ופרויקטים שבתחום אחריות המשרד.
גיבוש תכנית עבודה לביצוע פרויקטים לפיתוח העיר ירושלים ובכלל זה, קביעת יעדים, שיטות עבודה, תקציב, לוחות זמנים וגיוס שותפים מתאימים, מהממשלה ומחוצה לה והבאתם לאישור הממונה.
כתיבת הצעה לתוכנית עבודה שנתית ורב-שנתית לאישור הממונה.
כתיבת ניירות עמדה, מסמכים ומצגות לשם הצגתם בפני דרגי ממשל בכירים.
ייצוג המשרד בוועדות הכנסת ופורומים שונים בהתאם לצורך והנחיית הממונה.
אחריות על הקשר מול אגף כספים ולשכה משפטית לקידום הנושאים שבתחום זה.
הכנת מענה לפניות של גורמי ממשל וציבור בנושאים שבתחום אחריות היחידה.
ביצוע מטלות נוספות בהתאם לדרישות הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות הסף:
השכלה:
השכלה אקדמית (תואר ראשון).

ניסיון:


לבעלי תואר ראשון - 5 שנות ניסיון *
לבעלי תואר שני - 4 שנות ניסיון *
*ניסיון באחד או יותר מהתחומים הבאים:
- תכנון וניהול פרוייקטים מרובי ממשקים
-אחריות על בניית תכנית עבודה לרבות תכנון תקציבי

דרישות נוספות, רצויות והערות:
כושר ביטוי מעולה בכתב ובעל-פה.
כושר תיאום וארגון.
יכולת עבודה בצוות.
-בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג - 2012 , ובתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין הארגון היציג של הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, הנדסאי/ת או טכנאי/ת מוסמכ/ת, הרשומ/ה בפנקס ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, רשאי/ת להתמודד במכרזים בדירוג האקדמאים בהם נקבעה דרישה להשכלה
אקדמית כללית. במקרה זה הניסיון הנדרש מטכנאי/ת מוסמכ/ת הוא של 7 שנים בתחומים המפורטים לעיל, ומהנדסאי/ת של 6 שנים בתחומים המפורטים לעיל.
- בעל תעודת הנדסאי או טכנאי מוסמך אשר ייבחר למשרה ידורג בדירוג המנהלי.
עובד מתוך שירות המדינה אשר דורג זה מכבר בדירוג ההנדסאים או הטכנאים רשאי לשמר את דרוגו המקצועי.

הערות:
. במשרה מועסק עובד- המשרה תתפנה ביום 31.10.19
המשרה מיועדת לאיוש על ידי מועמדים עם מוגבלות.
כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
המשרה היא בלתי צמיתה
מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
ראה/י הסברים והנחיות למועמדים שייבחנו .
המכרז הבין-משרדי מיועד לעובדי מדינה שהתמנו לשירות כדין לפי חוק המינויים.
עובד המגיש מועמדות למכרז בין-משרדי יצרף לבקשה אישור זכאות להשתתף במכרז בין-משרדי ושתי הערכות עובד תקופתיות של השנתיים האחרונות.
איוש המשרה בפועל מותנה בביצוע וסיום הליכי קליטה כנדרש.
המועמדויות יופנו לאילנית עמדי, מנהלת תחום (משאבי אנוש-גיוס ומיון), במשרד ראש הממשלה, באמצעות מערכת הגיוס המקוונת באתר נציבות שירות המדינה.
המכרז פורסם ביום : ח' בתשרי, תש"ף ( 07/10/2019)
היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : ב' בחשון, תש"ף ( 31/10/2019 )
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים הנלווים למשרד הרלוונטי.)
על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור בהתאמה למשרה.
במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.
בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

המשרה פונה לגברים ולנשים כאחד.

מעסיק המלווה על ידי מרכזי התמיכה

דרישות

תפקיד: מנהלים - כללי
תחום עיסוק: ניהול בכיר
מיקום: ירושלים
שנות ניסיון: 4 שנים עד 7 שנים
היקף המשרה: משרה מלאה
תאריך פרסום: 10/10/2019
הגשת מועמדות דרך אתר גיוס
חיפוש משרה

לעזרה 03-6013222 

הזדמנות חדשה