דלג לתוכן העמוד (מקש קיצור ד)
אשנב   אביליקו

תקנון האתר

  1.            כללי

 

1.1.      האתר הוקם בהזמנת השותפות הבין מגזרית לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות (להלן: "השותפות"), בה שותפים משרדי הכלכלה והתעשייה, המשפטים (נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות) הרווחה, הבריאות, האוצר, החינוך, המוסד לבטוח לאומי, שירות התעסוקה  ומשרד ראש הממשלה, מרכז השלטון המקומי, ארגוני המגזר העסקי, הסתדרות העובדים החדשה, ארגוני המגזר השלישי, ארגוני אנשים עם מוגבלות, אקדמיה ופילנתרופיה, כאשר מטרת העל של שותפות זו הינה הובלת שינוי לגידול משמעותי בשיעור המועסקים, באיכות ובמגוון התעסוקה, לאנשים עם מוגבלות.

 

1.2.      הזכויות באתר הינן בבעלות ג'וינט ישראל חל"צ (להלן: "הג'וינט"), בשם ועבור השותפות.

 

1.3.      האת מופעל על ידי  א.ח. אשנב בע"מ (להלן: "המפעילה"). 

 

1.4.      בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר, ניתן לפנות למפעילה באמצעות טלפון: 1700507676 או דוא"ל: info@avodanegisha.org.il

 

1.5.      השימוש באתר כפוף לתנאים המפורטים להלן ומהווה הסכמה מפורשת של המשתמש באתר לתנאים אלו (להלן: "תנאי השימוש").

 

1.6.      מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין המפעילה לבין כל אדם המשתמש בשירותי האתר (לעיל ולהלן: "המשתמש"). תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים  לגברים ולנשים כאחד.

 

1.7.      מובהר בזאת כי תנאי השימוש באתר עשויים להשתנות מעת לעת, וחובה על המשתמש באתר לבדוק את תנאי השימוש. שימוש בשירותים באתר, מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים והמתוקנים, כפי שיהיו באותה עת.

 

1.8.      תנאי השימוש חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר, והשימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם חלקים.

 

1.9.      במקרה של אי הסכמת המשתמש לתנאי כלשהו מתנאי השימוש כמפורט להלן, אין לעשות כל שימוש באתר!

 

1.10.  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מסירת הודעה על כך מראש, לשנות מעת לעת את תוכנת ההפעלה של האתר, את מבנה ו/או תוכן ו/או מראה האתר, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט הקשור באתר ותפעולו. הגרסה המופיעה באתר היא הקובעת בכל עת, אלא אם נקבע אחרת במפורש.

 

  1.       שימוש באתר

 

2.1.            כל משתמש רשאי להשתמש באתר, בהתאם לתנאי השימוש.

 

2.2.            השימוש באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד.

 

2.3.            השימוש באתר הינו לשימוש אישי ופרטי בלבד ואיננו מיועד למטרות מסחריות.

 

  1.       הצהרות המשתמש

 

3.1.            המשתמש מצהיר ומאשר בזה, כי ידוע לו על כך שלמפעילה תהיה הזכות למסור כל פרט מזהה לגבי המשתמש ו/או תכנים שהמשתמש העביר לאתר, וזאת על פי כל דרישה ו/או צו של רשות מוסמכת. כמו כן, המשתמש מצהיר ומאשר למפעילה לפנות למשטרת ישראל ו/או לכל גורם רלוונטי אחר במידה ויועלה לאתר מידע ו/או תוכן ו/או הודעה  אשר לדעת המפעילה מהווה חשש לחייו ו/או לבריאותו ו/או לרכושו של אדם, לרבות המשתמש. המשתמש נותן את אישורו מראש למפעילה כאמור, והוא מוותר על כל טענה כלפי המפעילה וכל מי מטעמה בגין כך.

 

3.2.            המשתמש ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר, את שם המשתמש שניתן לו ו/או את סיסמאותיו האישיות.

 

3.3.            המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי כל שמתפרסם באתר הנו מידע מקצועי המיועד לשרת את אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות המבקשים להשתלב בשוק העבודה מחד, ומאידך - את המעסיקים המבקשים לקלוט אנשים עם מוגבלות וכן את גופי הליווי וההשמה המתמחים באוכלוסייה זו. מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל המשתמש לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. המפעילה  אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תשא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י המשתמשים.

 

3.4.            המשתמש נותן בזאת את אישורו למפעילה להציג, לפרסם, לערוך ולאפשר למשתמשי האתר האחרים להשתמש בתוכן המועלה על ידו לאתר. המפעילה רשאית להוסיף תכנים ו/או לוגו, המעידים על כך שהחומר עבר עריכה דיגיטאלית ומופץ על ידי המפעילה (לרבות באמצעות האתר).

 

3.5.            בעלי אתרים ו/או משתמשים אחרים של האתר רשאים לעשות שימוש בתכנים המופיעים באתר ללא אישור מהמשתמש. במקרה של הפרת זכויות המשתמש בתוכן שהועלה על ידו, אחריות אכיפת ההפרה הינה של המשתמש בלבד ואין המפעילה מהווה צד בעניין.

 

3.6.            המשתמש מעניק למפעילה זכות (רישיון) בלתי מוגבלת, ושאינה ניתנת לביטול, לעשות שימוש בתוכן מקצועי שיועלה על ידו לאתר בהתאם לצרכי המפעילה, לרבות העברת התוכן במסגרת שיתופי פעולה אינטרנטיים ואחרים, פרסומו באתר לתקופה בלתי מוגבלת ו/או באתרי אינטרנט ו/או מדיה אחרת (דיגיטלית וכתובה), לערוך ולהוסיף תוכן המעיד כי עבר עריכה דיגיטלית על ידי האתר ולאפשר למשתמשי האתר להשתמש בו.

 

3.7.            המשתמש מסכים כי המפעילה רשאית לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, לשם שליחת עדכונים ו/או חומר מקצועי. כמו כן, רשאית המפעילה לשלוח למשתמש מידע פרסומי ו/או שיווקי ו/או דברי פרסומת (כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים) אל המשתמש, אלא אם כן המשתמש יבקש בכתב מהנהלת האתר את הסרתו מרשימת הדיוור.

 

  1.       בעלות וזכויות יוצרים

 

4.1.      כל זכויות הקניין הרוחני, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות יוצרים, הזכויות המוסריות לגבי הרעיון העומד ביסוד האתר, ובקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר או מטעמו של האתר, שייך באופן בלעדי לג'וינט.

 

 

4.2.      אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי, ליצור עבודות נגזרות, לאחסן תוכנו של האתר (לרבות השירותים), באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי, ישראלי או בינלאומי, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה, מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר באמצעות הסכמים שונים בין המפעילה לבין אותם צדדים.

 

4.3.      המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי בתוכן או במידע או בשירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, או על פי דרישת הג'וינט או השותפות וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת.

 

4.4.      המשתמש מצהיר ומתחייב שלא לאסוף נתונים מהאתר בכל צורה או דרך, אלקטרונית ו/או ממוחשבת ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות, למעט צפייה רגילה במודעות ובמידע המתפרסמים בו. כל שימוש אחר כמשתמע ולרבות פנייה למפרסם המודעה שלא על מנת להתקשר בתנאי תעסוקה, יהווה שימוש בניגוד לתנאי השימוש והמפעילה שומרת לעצמה הזכות לתבוע בגינו פיצוי מתאים.

 

  1.       פיקוח ואחריות

 

5.1.            המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהמפעילה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ואבטחת המידע המצוי באתר, אולם בשים לב לטבעה של רשת האינטרנט, הרי שתקלות רשת ומחשבים, יכולות לקרות עקב כח עליון או נסיבות שאינן בשליטת המפעילה. לפיכך, מובהר כי המפעילה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו בשל שימוש כלשהו באתר ו/או בקשר עם העלאת תוכן כלשהו על ידו לאתר ו/או אם מידע כאמור יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

5.2.            מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המפעילה אינה מתחייבת כי האתר יתנהל בלא הפסקות וללא תקלות וכי יהיה חסין מפני נזקים, עיכובים, תקלות או כשלים אשר מקורם, בין היתר, בחומרה או בתוכנה אצל המפעילה ו/או מי מטעמה, או תקלות הנובעות מקווי תקשורת, אמצעי תקשורת, ציוד תקשורת או כל מגבלות תקשורת אחרות, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה  בנוגע לאמור.

 

5.3.            המפעילה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים בשום אופן ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, מקרי, מיוחד או אחר, אשר נגרם ו/או אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או בקשר עם העלאת תוכן כלשהו לאתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 

5.4.            המפעילה אינה אחראית לנכונות המידע ו/או המודעות ו/או המידע המתפרסמים באתר ו/או לטיבו ו/או לתקפותו ו/או לשלמותו ו/או לדיוקו ו/או להתאמתו לכל מטרה שהיא והמפעילה לא תהיה אחראית בשום מקרה, לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמש ו/או לכל אדם אחר, כתוצאה משימוש באתר ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו.

 

5.5.            התכנים והשירותים הכלולים באתר אינם מהווים המלצה של המפעילה ביחס לנכונות ו/או כדאיות ו/או התאמה ו/או אמינות ו/או זמינות ו/או דייקנות ו/או היעדר וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים ו/או דיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המפעילה דוחה כל אחריות המוטלת עליה במפורש או מכללא, לרבות כל הפרעה בשימוש באתר, הימצאותם של וירוסים, תוכנות או קבצים הרסניים, התאמה לתוכנות שבמחשב המשתמש ולאינטגרציה ואינה מתחייבת כי השימוש באתר ו/או בשירותים לא יופרע ו/או יהיה חסין מפני הפרעות ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים.

 

5.6.            האתר מכיל קישורים אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים. הקישורים עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של המפעילה. אם לא נאמר אחרת, קישורים אלו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי המפעילה וכל שימוש באתרים אלו יעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

5.7.            המפעילה אינה אחראית ולא תשא בכל חבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני, והמפעילה לא תהא אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או נכלל באתר ע"י צד שלישי כלשהו.

 

5.8.            למפעילה אין כל מחויבות לפקח על האתר, על המשתמשים ועל התוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים. עם זאת, המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המועלה לאתר להסירו ו/או לערוך כל חומר לפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי כל דין.

 

5.9.            המפעילה מפעילה אתר המשמש לביצוע התאמה בין מעסיקים ודורשי עבודה (מועמדים), אולם המפעילה אינה מעורבת בהתקשרות בין המעסיק לבין המועמד ולמפעילה אין כל שליטה על האיכות, הבטיחות או החוקיות של מקומות העבודה, או על יכולת המעסיק לספק עבודה, וכן לא על קורות החיים המוזנים באתר, נכונותם, דיוקם, ויכולתו של המועמד לעמוד בדרישות המעסיק. לפיכך למפעילה לא תהיה כל אחריות, ישירה או עקיפה בגין כל נזק, עקיף או ישיר, כספי או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מההתקשרות, או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שקדמו להתקשרות בין המעסיק לבין המועמד.

 

5.10.       באתר ניתן למצוא קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. המפעילה אינה אחראית לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש והמפעילה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר אשר נגרם או העלול להיגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתרים המקושרים כאמור.

 

5.11.       כמו כן, המשתמש יכול לקבל מידע על התחום והדרכה לשימוש באתר באמצעות  המענה טלפוני בשעות פעילותו, בהתכתבות במייל או בצ'אט.   השימוש במידע  ובתכנים הנמסרים  למשתמש באמצעים הללו הינם   באחריות המשתמש בלבד. הוראות סעיף 5.10 לעיל יחולו גם על מידע מסוג זה, בשינויים המתחייבים.

 

  1.       מדיניות פרטיות

 

6.1.            המפעילה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981. המפעילה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, במסגרת האמצעים העומדים לרשותה על מנת לשמור על פרטיות המשתמשים בכל פעולותיה בקשר לאתר, לרבות שם ומען המשתמש ו/או כל מידע אחר בנוגע אליו, וכן כל מידע הנוגע לשימוש המשתמש באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו, כגון שמו לצד תוכן מסוים שהועלה על ידו.

 

עם זאת, מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות המפעילה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע הנאגר על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעילה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור.

 

6.2.            המפעילה לא תעביר את פרטי המשתמש לצד שלישי (ככל שפרטים אלה מזהים אותו), אלא במקרים המפורטים להלן, והמשתמש נותן בזאת את הסכמתו להעברת הפרטים כאמור בקרות איזה מן המקרים המפורטים להלן:

 

6.2.1           העברת פרטי המשתמש נדרשת על מנת לקיים את התחייבויותיה של המפעילה על פי תנאי השימוש.

 

6.2.2           המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ו/או לגרום נזק למפעילה ו/או לצדדים שלישיים כלשהם, לרבות במשתמשים.

 

6.2.3           המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

 

6.2.4           המשתמש הפר את תנאי השימוש ו/או כל הסכם נוסף עם המפעילה ו/או עם מי מטעמה.

 

6.2.5           התקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש  לצד שלישי.

 

6.2.6           בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין המפעילה.

 

6.3.            אם המפעילה תתמזג או תארגן את פעילותה ו/או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר או אם תתבקש על ידי הג'וינט ו/או השותפות להעביר את הפעלת האתר לגורם אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד או גורם העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר, ובלבד שאותו תאגיד או גורם יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות סעיף זה במלואן.

 

6.4.            המפעילה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש, כפי שנמסרו על ידו במסגרת האתר, וכן בכל מידע שייאגר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. המפעילה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שהנתונים אינם מתייחסים למשתמש אישית או מזהים אותו באופן אישי ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור.

 

6.5.            מבלי לגרוע מן האמור בס"ק 6.4 לעיל, מובהר כי השותפות פועלת בשיתוף פעולה מול מרכזי תמיכה למעסיקים ועם מיזם "עסק שווה" מטעם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה, המסייעים למעסיקים על מנת להפיק את מירב התועלת משילוב מנצח של עובדים עם מוגבלות.  במסגרת שיתוף פעולה זה, רשאית המפעילה, על פי הנחיית השותפות, להעביר מידע אישי אודות משתמשים אל מרכזי התמיכה למעסיקים ואל מיזם "עסק שווה", אם וככל שיש בכך כדי לקדם תעסוקת אנשים עם מוגבלות ואת המטרות שלשמן הוקם אתר זה.

 

6.6.            המפעילה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש לצורך ניהול מאגר מידע ו/או ביצוע שירותי דיוור ישיר ו/או ביצוע דיוור דברי פרסומת על פי חוק. המשתמש נותן למפעילה את הסכמתו המפורשת מדעת לביצוע הפעולות האמורות לעיל ולמשלוח דיוור ישיר אליו, בכפוף לזכויותיו על פי חוק לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור הישיר.

 

6.7.            הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמפעילה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. המפעילה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של האתר.

 

6.8.            השימוש באתר הינו אישי ופרטי ועל המשתמש חלה החובה לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמה האישיים.

 

6.9.            על המשתמש חלה החובה ליידע את המפעילה על כל שימוש בלתי מורשה בשם המשתמש והסיסמא האישיים שלו, מיד עם היוודע לו דבר השימוש.

 

  1.       שימוש אסור באתר

 

7.1.            המשתמש מתחייב בזאת באופן בלתי מסויג:

 

7.1.1           לא לפרסם או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו בעלי אופי מאיים, מזיק, מטריד, פוגע, בוטה, גזעני, משמיץ או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה, או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.

 

7.1.2           לא לכלול בתכנים המועלים לאתר חומר כלשהו, לרבות טקסטים או תמונות, המהווה  הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.

 

7.1.3           לא לפרסם או למסור מידע המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה. לא למסור מידע המזהה אישית אנשים אחרים שלא הסכימו לכך במפורש ו/או כל חומר החושף את פרטיו האישיים או האינטימיים של אדם (לרבות שמו), מבלי שהוא עצמו מסר אותו ו/או חומר הפוגע בפרטיותו ו/או בצנעת אישיותו של אדם.

 

7.1.4           לא לפרסם כל מידע בטחוני רגיש, או מידע אחר אשר מטבעו רגיש ו/או כל חומר בלתי חוקי או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל.

 

7.1.5           לא לפרס כל חומר המהווה לשון הרע (הוצאת דיבה) על אדם, ו/או כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים או מסלף זכויות ו/או תכנים של צדדים שלישיים - לרבות זכויות קניין רוחני כגון זכויות יוצרים או סימני מסחר.

 

7.1.6           לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר ובכלל זה לא למלא פרטים שקריים ו/או בלתי מדויקים במהלך ההרשמה לאתר, או בכל זמן אחר בעת ביקור באתר.

 

7.1.7           לא להכניס מידע לאתר העלול לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק וכן לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק לאתר.

 

7.1.8           לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

 

7.1.9           לא להעלות לאתר חומר, שידוע למשתמש שהוא שקרי או מטעה.

 

7.1.10       לא להיכנס לכל יישום ו/או חשבון ו/או קישור שאינם מיועדים למשתמש ו/או שלמשתמש אין אישור להיכנס אליהם ולא לנסות להשיג תכנים או מידע באמצעים אשר לא הועמדו לרשות המשתמש.

 

7.1.11       לא להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום לעומס יתר, או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאתו מהאתר.

 

7.1.12       לא לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכנים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר בכל דרך שהיא.

 

7.1.13       לא לאסוף, להוריד או להעתיק רשימות של משתמשים או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע זה או להעבירו לצד שלישי כלשהו.

 

7.1.14       לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות.

 

7.1.15       לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל" (Spam), דברי פרסומת  או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני, דברי פרסומת או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים.

 

7.1.16       לא לחדור לחומר ו/או לקובצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים   (Worms),  ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.

 

7.1.17       לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.

 

7.1.18       לא להפיץ חומרים המהווים דיוור ישיר האסור על פי חוק ו/או שאינו עומד בתנאי החוק ו/או חומרים מטרידים מכל סוג שהוא אשר לא ניתנה על ידי נמעניהם הסכמה מפורשת מדעת לקבלתם.

 

7.1.19       לא להפיץ חומרים העשויים לגרום לנזק או פגיעה או הפסד לצד שלישי כלשהו.

 

 

7.1.20       לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם.

 

7.1.21       לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי תנאי השימוש.

 

7.1.22       לא לפרסם מידע, פרסומות או מידע מסחרי בכל דרך שהיא.

 

7.2.            המפעילה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי
מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.

 

7.3.            המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ולחסום את פעילותו של משתמש באתר במידה והתעורר חשד לשימוש באתר שלא למטרה אליה הוא מיועד או במידה ולא יעמוד המשתמש בתנאי השימוש או במידה וקיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של האתר.

 

7.4.            במקרים המפורטים לעיל, יהיה על המשתמש לשפות את המפעילה ו/או עובדיה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה, עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלו, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

 

  1.       דין ומקום שיפוט

 

8.1.            על תנאי שימוש אלו יחולו דיני מדינת ישראל.

 

8.2.            ניתנת בזאת סמכות ייחודית לבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

חיפוש משרה

לעזרה 03-6013222 

הזדמנות חדשה